TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TIN TỨC & THÔNG BÁO LIÊN HỆ

hot line
https://www.facebook.com/dnulib/
https://www.facebook.com/dnulib/
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online : 30
Lượt truy cập : 412565
Thông tin chi tiết
CHÍNH SÁCH BỔ SUNG TÀI LIỆU


CHÍNH SÁCH BỔ SUNG TÀI LIỆU

Bổ sung tài liệu trong Trung tâm Thông tin – Thư viện là một quá trình tìm kiếm, thu thập, lựa chọn và bổ sung những tư liệu phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với chiến lược phát triển của Trung tâm và của Trường Đại học Đồng Nai. Bổ sung tài liệu là hoạt động nhằm xây dựng cho Trung tâm TT-TV một kho tài nguyên thông tin riêng biệt. Vì thế, nhiệm vụ và mục đích của công tác bổ sung cần phải đạt tới là phải xuất phát từ nhiệm vụ và mục đích hoạt động, chiến lược phát triển Trung tâm Thông tin – Thư viện, và của nhà trường, hỗ trợ cho việc hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường bằng cách bổ sung, xử lý và đảm bảo việc sử dụng, truy cập tới các tư liệu có trong nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm Thông tin – Thư viện cũng như các nguồn lực thông tin khác ngoài Trung tâm Thông tin – Thư viện một cách hiệu quả, thuận tiện và kinh tế. Tài liệu, thông tin được bổ sung phải chính xác, đầy đủ, kịp thời cho người sử dụng. Công tác bổ sung tài liệu là một công việc phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và không có điểm kết thúc. Bộ phận công tác bổ sung phải hiểu rõ bối cảnh hoạt động Trung tâm Thông tin – Thư viện trong môi trường tồn tại, không tính đến loại hình, kích thước thư viện cũng như số lượng viên chức của Trung tâm Thông tin – Thư viện mà phải hướng đến người sử dụng, xem người sử dụng là trung tâm. Hoạt động bổ sung tư liệu phải luôn là cầu nối liên kết giữa hai hoạt động xử lý kỹ thuật tài liệu và hoạt động phục vụ trong Trung tâm Thông tin – Thư viện. Bộ phận bổ sung hoạt động với tư cách vừa là một bộ phận độc lập vừa phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong Trung tâm để điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động của mình và làm tốt vai trò: “Phục vụ - bàn bạc - điều chỉnh”.

I. Mục tiêu Nhằm kiểm soát được các nguồn tư liệu khoa học phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với chiến lược phát triển của Trung tâm TT-TV và của Trường Đại học Đồng Nai, trên cơ sở bảo đảm nguồn bổ sung thường xuyên và tạo lập nguồn tài nguyên thông tin tương ứng với chức năng và nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Trung tâm Thông tin - Thư viện xây dựng một chính sách phát triển nguồn tài nguyên thông tin, hình thành nguồn lực thông tin, tài liệu hạt nhân, bám sát và thích ứng với các mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh Đồng Nai và cho đất nước, đồng thời tạo lập mạng lưới phối hợp bổ sung, chia sẻ nguồn lực thông tin, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, tài liệu đang ngày càng gia tăng của người dùng tin. Đảm bảo việc lựa chọn và bổ sung tài liệu cho Trung tâm Thông tin - Thư viện là khách quan và phù hợp với chương trình đào tạo và mục tiêu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Đồng Nai. Quy định trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu cho Trung tâm Thông tin - Thư viện; và thống nhất các quy trình, thủ tục trong việc chọn lọc tài liệu nhằm đảm bảo sự thuận lợi và chính xác trong hoạt động bổ sung tài liệu.

II. Nguyên tắc bổ sung: - Xây dựng diện bổ sung, xác định các loại tư liệu phù hợp với nguồn lực thông tin của Trung tâm và nhu cầu của người sử dụng - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TT-TV; mục tiêu và hướng ưu tiên trong việc thu thập các tài liệu liên quan đến các ngành khoa học đang được đào tạo tại trường dựa vào khả năng thiết lập quan hệ trao đổi, bổ sung tư liệu trong và ngoài nước - Căn cứ vào ngân sách, tổng số kinh phí được cấp, khả năng vật chất hiện có của Trung tâm TT-TV, diện tích kho tàng, thiết bị bảo quản, số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ xử lý nghiệp vụ tài liệu.

Trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc phát triển nguồn lực thông tin trên, trung tâm Thông tin – Thư viện xác định chính sách bổ sung tài liệu và xây dựng được nguồn lực thông tin có cơ cấu môn loại phù hợp với các ngành đào tạo của trường Đại học Đồng Nai - Các tài liệu thuộc các lĩnh vực khoa học, với số lượng bản hợp lý, đảm bảo chất lượng nội dung khoa học, phù hợp với nhu cầu phát triển văn hóa, khoa học, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và của xã hội nói chung; chú trọng các tài liệu tra cứu, các sản phẩm thông tin của các trung tâm thông tin đa ngành, chuyên ngành, các thư viện và các cơ quan thông tin có chung các lĩnh vực khoa học của trường - chủ động tìm các nguồn cung cấp tài liệu đa dạng, bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời của dòng tài liệu nhập vào Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Ngoài việc bổ sung thường kỳ, Trung tâm thông tin - Thư viện còn có kế hoạch bổ sung hoàn chỉnh, chú trọng các tài liệu quý hiếm, tài liệu xám, có giá trị khoa học cao. Diện bổ sung: Bao gồm bổ sung mở rộng và bổ sung có trọng điểm: Bổ sung mở rộng: Bao gồm các loại tài liệu sau đây: - Các văn kiện của Đảng và Nhà Nước về đường lối, chính sách, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của Việt Nam cũng như của các nước khác trên Thế giới. - Bổ sung các tư liệu thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học, nhất là các ngành khoa học mà Trường Đại học Đồng Nai đã, đang và sẽ đào tạo… - Các tài liệu nghiên cứu khoa học như các công trình nghiên cứu của các cá nhân hay tập thể xuất bản dưới hình thức toàn tập, tuyển tập, chuyên khảo, tạp chí tổng hợp hay chuyên ngành. - Tài liệu phổ biến khoa học bao gồm sách, báo, tạp chí về khoa học, trình bày kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất; lịch sử các ngành khoa học. - Tài liệu tra cứu: Sách kinh điển, văn bản pháp quy của Đảng và Nhà Nước; Bách khoa toàn thư tổng hợp, chuyên ngành; Các loại từ điển; Sách tra cứu - chỉ dẫn ; các ấn phẩm thông tin như tường thuật, lược thuật, các loại thư mục,… Bổ sung có trọng điểm: Tùy thuộc vào chương trình đào tạo những ngành mũi nhọn, những đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn, …

III. Qui định. 1. Trách nhiệm cá nhân, tập thể trong hoạt động lựa chọn, bổ sung tài liệu. • Các Khoa / Bộ môn Các Khoa / Bộ môn của Trường có vai trò tư vấn trong hoạt động lựa chọn tài liệu cho Trung tâm Thông tin - Thư viện vì cán bộ giảng dạy của từng chuyên ngành có những am hiểu sâu sắc về nội dung của chuyên ngành đó. Trưởng, phó và cán bộ giảng dạy của các Khoa/ Bộ môn có trách nhiệm hỗ trợ Trung tâm Thông tin - Thư viện trong việc lựa chọn tài liệu. • Trung tâm Thông tin - Thư viện Trung tâm Thông tin - Thư viện có vai trò không nhỏ trong việc lựa chọn tài liệu cho Thư viện vì nhiều lý do: Viên chức làm công tác bổ sung tài liệu lâu năm, có kinh nghiệm về nội dung vốn tài liệu cũng như chương trình giảng dạy của nhà trường, hoàn toàn có khả năng hỗ trợ các Khoa/ Bộ môn để lựa chọn tài liệu. Để đảm bảo có sự cân đối trong vốn tài liệu Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai cần phải thường xuyên phát triển vốn tài liệu một cách phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao và mở rộng kiến thức của người sử dụng là các nhà Quản lý giáo dục, giảng viện và sinh viên. 2. Các tiêu chí lựa chọn, bổ sung tài liệu Dưới đây là các tiêu chí để lựa chọn tài liệu cho Trung tâm Thông tin - Thư viện: • Tính phù hợp, tính khoa học: Nội dung, chủ đề của tài liệu phải bám sát chương trình đào tạo của Trường. Vốn tài liệu theo từng chuyên ngành, được phát triển theo trật tự ưu tiên sau: - Bổ sung giáo trình và tài liệu phục vụ gần nhất những hoạt động học tập, giảng dạy của từng chuyên ngành đào tạo. - Bổ sung tài liệu chuyên khảo của từng lĩnh vực, nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng mở rộng phạm vi nghiên cứu cũng như tìm hiểu sâu hơn về một lĩnh vực. - Bổ sung tài liệu tra cứu cho từng chuyên ngành: bách khoa toàn thư, từ điển chuyên ngành, niên giám, tài liệu thống kê, … - Bổ sung tài liệu phổ cập kiến thức. • Tính đáng tin cậy: Ưu tiên lựa chọn những tài liệu của các nhà xuất bản khoa học, chuyên ngành hoặc các cộng đồng xuất bản, phát hành nổi tiếng; cũng có thể dựa vào danh tiếng và trình độ khoa học của tác giả, người biên tập, người hiệu đính v.v… • Tính cập nhật: Tài liệu được lựa chọn phải đảm bảo tính mới về mặt khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. • Về ngôn ngữ: Trung tâm Thông tin - Thư viện ưu tiên bổ sung tài liệu tiếng Việt nhằm phục vụ số đông người sử dụng. Tuy nhiên, vốn tài liệu tiếng nước ngoài cũng cần phải được phát triển một cách hợp lý, trong đó, ưu tiên cho tài liệu viết bằng tiếng Anh. • Về dạng thức tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện ưu tiên bổ sung tài liệu truyền thống như sách và báo – tạp chí. Tuy nhiên, để theo kịp xu hướng phát triển của các thư viện hiện đại và đáp ứng những nhu cầu mới của người sử dụng, các loại hình tài liệu hiện đại cần được phát triển đồng bộ, song song với tài liệu truyền thống. Do đó Trung tâm cũng sẽ đặt mua quyền sử dụng tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu toàn văn trực tuyến, và tài liệu trên CD-ROM. 3. Cơ sở bổ sung vốn tài liệu • Dựa vào các tài liệu bắt buộc và tài liệu yêu cầu đọc thêm trong đề cương bài giảng của cán bộ - giảng viên, Trung tâm Thông tin - Thư Viện lập danh mục bổ sung tài liệu gởi nhà cung cấp. Trong từng đề cương bài giảng theo tín chỉ, cán bộ - giảng viên đã đưa ra danh mục tài liệu bắt buộc sinh viên đọc và danh mục tài liệu yêu cầu đọc thêm. Đây căn cứ rất quan trọng cho Trung tâm Thông tin - Thư Viện xây dựng kế hoạch bổ sung theo môn loại/ môn học. Do đó, đối với các môn học, nhà trường cần có kế hoạch cụ thể: cán bộ - giảng viên giảng dạy môn học cần thiết phải đưa đề cương bài giảng lên mạng. Đây là cơ sở để Trung tâm Thông tin - Thư Viện lên kế hoạch bổ sung tài liệu thích hợp. • Căn cứ vào “Phiếu Yêu Cầu tài liệu” của cán bộ, giảng viên, sinh viên; điều chỉnh số lượng cho phù hợp với tình hình thực tế và theo chính sách bổ sung của Trung tâm Thông tin - Thư Viện, lập danh mục đặt bổ sung tài liệu, và chuyển đến các nhà phát hành/ nhà xuất bản để yêu cầu bổ sung. • Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy – nghiên cứu của mình, cán bộ - giảng viên cũng có thể trực tiếp bổ sung các loại sách tham khảo cần thiết cho Trung tâm Thông tin - Thư Viện chỉ khi biết chắc chắn loại tài liệu này chưa có trong Trung tâm Thông tin - Thư Viện. • Đối với ấn phẩm định kỳ (báo và tạp chí), đặc biệt là các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành thuộc các lĩnh vực mà Trường Đại học Đồng Nai đào tạo, Trung tâm Thông tin - Thư viện có chính sách đặt mua dài hạn để đảm bảo tính liên tục. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin của người dùng tin, Trung tâm Thông tin - Thư viện cũng thường xuyên bổ sung các báo và tạp chí phổ thông tiêu biểu. Cán bộ - giảng viên có thể gởi yêu cầu bổ sung loại tài liệu này nếu ở thời điểm hiện tại, Trung tâm Thông tin – Thư viện chưa có. • Đối với tài nguyên nội sinh: Trung tâm có kế hoạch xây dựng nguồn tài liệu nội sinh có chất lượng khoa học cao, đặc biệt là luận án tiến sĩ, luận văn cao học và khóa luận tốt nghiệp vì đây là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với một Thư viện Đại học. • Tài liệu nhận tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Trường. 4. Phương thức bổ sung - Mua: Chủ yếu từ nguồn kinh phí của Trường Đại học Đồng Nai. - Nhận biếu tặng: Từ các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. - Nhận tài liệu giống như phương thức lưu chiểu: Hàng năm, số lượng lớn sinh viên ra trường, thạc sĩ, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, do đó các khoá luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hay các đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được phát hành. Đây chính là nguồn tài liệu rất tốt để làm nền tảng trong việc phát triển vốn tài nguyên thông tin cho Trung tâm Thông tin - Thư Viện. Đối với thư viện các trường đại học, phương thức nhận các tài liệu trên giống như nhận lưu chiểu là nguồn bổ sung tài liệu rất đáng kể và có giá trị khoa học. 5. Loại tài liệu bổ sung • Tài liệu in ấn: - Các loại sách giáo trình, giáo khoa, tham khảo; - Các loại từ điển, từ điển chuyên ngành . . . phù hợp với các ngành đào tạo của Trường. • Báo/tạp chí: - Các loại báo ngày, báo tuần, quý . . . - Các loại báo/tạp chí chuyên ngành theo nhu cầu sử dụng của đông đảo bạn đọc là cán bộ, giáo viên và sinh viên trong Trường. • Tài nguyên nội sinh: gồm luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, giáo trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bài giảng của giảng viên (bởi vì, theo chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, yêu cầu mượn và đọc tài liệu là bắt buộc, do phương pháp dạy và học mới quy định, giáo trình được hiểu rộng hơn, gồm cả những bài giảng của giảng viên). 6. Loại hình tài liệu bổ sung - Tài liệu in ấn (truyền thống) - Tài liệu nghe nhìn: đĩa CD-ROM, VCD, DVD - Tài liệu điện tử, các bộ sưu tập, tạp chí điện tử, các cơ sở dữ liệu trực tuyến… 7. Số lượng tài liệu bổ sung: Tùy theo loại tài liệu và mục đích sử dụng, Trung tâm Thông tin - Thư Viện đề nghị số lượng bổ sung như sau: • Giáo trình/ Sách giáo khoa: Bổ sung tối đa 10-20 bản/1 đầu tên tài liệu (Một số tại liệu thuộc các môn chung, có thể bổ sung nhiều hơn). • Tài liệu tham khảo: 5-10 quyển/ 1 đầu tên tài liệu. • Đối với tài liệu tra cứu: 1-5 quyển/ 1 đầu tên tài liệu. • Đối với báo/tạp chí: Bổ sung 2 - 4số/ 1 loại. • Đối với tài nguyên nội sinh: Trung tâm nhận và lưu giữ 1 bản. IV. Qui định lựa chọn cho từng loại hình tài liệu 1. Tài liệu in ấn và tài liệu nghe nhìn. - Các Trưởng Khoa/ Bộ môn có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Trung tâm Thông tin - Thư viện trong việc lựa chọn tài liệu bổ sung. Các Khoa/ Bộ môn tập hợp các yêu cầu bổ sung tài liệu của giảng viên các bộ môn theo mẫu trong thông báo từ website của Trung tâm Thông tin - Thư viện (http://dnulib.edu.vn/index.php/vi/news/42-ycbstl), gửi trực tiếp cho Trung tâm hoặc qua địa chỉ email: lic@dnulib.edu.vn. - Trung tâm Thông tin - Thư viện lập danh mục bổ sung tài liệu theo kế hoạch, trình danh mục đề nghị, xin ý kiến chuẩn y của Hiệu trưởng và phối hợp với các phòng chức năng liên quan – Phòng Kế hoạch - Tài Chính tiến hành các thủ tục hợp đồng đặt mua tài liệu từ các nhà xuất bản, công ty phát hành sách đúng quy trình theo “Quy chế chi tiêu nội bộ” của Trường Đại học Đồng Nai. 2. Ấn phẩm định kỳ - Các ấn phẩm định kỳ (báo và tạp chí), đặc biệt là các tạp chí khoa học, là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với các thư viện đại học. Do đó, Trung tâm Thông tin - Thư viện có chính sách đặt mua dài hạn nhiều báo – tạp chí khoa học, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Trường đào tạo. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin của người dùng tin trong Trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện cũng thường xuyên bổ sung các báo và tạp chí phổ thông tiêu biểu. - Theo định kỳ - vào cuối năm, Thư viện sẽ tiến hành xem xét lại các tên ấn phẩm định kỳ đã bổ sung trong năm vừa qua và xem xét các yêu cầu mới về bổ sung các tên ấn phẩm khác. - Danh mục đề xuất đặt mua ấn phẩm định kỳ được xét duyệt của Ban Giám Hiệu hàng quý. 3. Luận văn – Luận án – Khóa luận tốt nghiệp (Tài nguyên nội sinh) Trung tâm Thông tin - Thư viện có chính sách xây dựng nguồn tài liệu nội sinh có chất lượng khoa học, đặc biệt là luận án tiến sĩ, luận văn cao học và khóa luận văn tốt nghiệp có chất lượng. • Luận án tiến sĩ Các cá nhân là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của Trường Đại học Đồng Nai nếu hoàn thành luận án tiến sĩ (trong nước hay ngoài nước) đều phải nộp lại một bản luận án cho Trung tâm Thông tin - Thư viện theo qui định của trường. Tiêu chuẩn tiếp nhận: 01 bản luận án hoàn chỉnh in trên giấy A4, đóng bìa cứng, có ghi tên đề tài, tên tác giả và năm hoàn thành luận án trên bìa và 01 đĩa CD-DVD (1 file duy nhất *.DOC hoặc *.PDF và tệp minh họa nếu có và phải trình bày thống nhất với bản in về hình thức và nội dung.). • Luận văn cao học * Luận văn cao học của cá nhân là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của Trường Đại học Đồng Nai được cử tuyển đi học bảo vệ trong nước hoặc ở nước ngoài: chính sách bổ sung tương tự như luận án tiến sĩ. * Luận văn của học viên cao học tại Trường Đại học Đồng Nai: Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp nhận và lưu chiểu toàn bộ luận văn cao học của học viên tại Trường theo qui định. Quy trình tiếp nhận: Sau khi có kết quả báo cáo, mỗi học viên phải tự nộp luận văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện. Học viên này sẽ được nhận Bản xác nhận đã nộp luận văn về Trung tâm Thông tin - Thư viện. Tiêu chuẩn tiếp nhận: + Bản in trình bày theo đúng quy định của Phòng Nghiên cứu khoa học-Quan hệ quốc tế-Sau đại học, có chữ ký xác nhận của hội đồng khoa học chấm luận văn. + Bản điện tử (đĩa CD-DVD): trình bày 01 file duy nhất *.DOC hay *.PDF và tệp minh họa kèm theo nếu có (phải trình bày thống nhất với bản in về hình thức và nội dung.) • Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp nhận toàn bộ nhưng lưu chiểu có chọn lọc. Quy trình tiếp nhận: Trung tâm Thông tin - Thư viện nhận khóa luận tốt nghiệp tập trung theo lớp, do đó giáo vụ Khoa/ Bộ môn hoặc cán sự lớp chịu trách nhiệm chuyển luận văn về Trung tâm Thông tin - Thư viện. Các khóa luận này sau đó sẽ được cán bộ Trung tâm kiểm tra, và phát hành. Tiêu chuẩn tiếp nhận: + Các Khoa phải luôn nộp kèm bản sao của bảng điểm báo cáo đề tài tốt nghiệp của sinh viên cùng với luận văn. + Bản in được bao bìa kiếng, trình bày theo đúng quy định của Khoa/ Bộ môn và có chữ ký xác nhận của Hội đồng chấm luận văn. + Bản điện tử: trình bày trên 01 file duy nhất *.DOC hay *.PDF và tệp minh họa kèm theo nếu có (phải trình bày thống nhất với bản in về hình thức và nội dung.) - Tiêu chuẩn chọn lọc lưu chiểu: Trung tâm Thông tin - Thư viện có quyền chọn lọc lưu chiểu Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên để đảm bảo một kho khóa luận tốt nghiệp có chất lượng khoa học, không bị quá tải và để làm gọn nhẹ cơ sở dữ liệu toàn văn của Trung tâm Thông tin - Thư viện (bản toàn văn của các luận văn, luận án luôn được lưu trữ trên phần mềm quản lý hệ thống của trung tâm Thông tin – Thư viện và có thể truy cập được). Do đó, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: + Điểm của khóa luận tốt nghiệp. + Điểm báo cáo trung bình toàn khóa học. + Mảng đề tài sinh viên thực hiện (nhằm đa dạng hóa nội dung và phạm vi kho tài liệu) 4. Tài liệu điện tử và các cơ sở dữ liệu Do có sự khác biệt lớn giữa tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử (số hóa) nên phương thức bổ sung và việc lựa chọn tài liệu điện tử và các cơ sở dữ liệu luôn mang tính đặc thù. • Tài liệu điện tử: Tài liệu điện tử thường được các nhà cung cấp giới thiệu đến các thư viện qua 2 hình thức: - Đặt mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu về một hoặc nhiều lĩnh vực nhất định. Do tính rộng lớn về phạm vi nội dung của tài liệu, Trung tâm Thông tin - Thư viện phải đề xuất trực tiếp với Hiệu trưởng và phối hợp với các phòng chức năng liên quan để tiến hành đặt mua quyền truy cập các tài liệu trong các cơ sở dữ liệu. - Đặt mua quyền truy cập từng tài liệu điện tử trong cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp. Cách thức này tương tự như cách đặt mua tài liệu truyền thống, do đó Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ lập thủ tục bổ sung giống như quy trình bổ sung tài liệu truyền thống. Tuy nhiên, Trung tâm Thông tin - Thư viện phải tham khảo ý kiến và được sự chấp thuận của Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển dài hạn của nguồn tài liệu này. • Các cơ sở dữ liệu: Việc đặt mua các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu toàn văn trực tuyến, thường thông qua hình thức đặt mua quyền truy cập toàn bộ hoặc một phần các cơ sở dữ liệu đó. Các cơ sở dữ liệu này thường có phạm vi nội dung khá rộng, do đó Trung tâm Thông tin - Thư viện cần thiết phải đề xuất trực tiếp với Hiệu trưởng và phối hợp với các phòng chức năng liên quan để tiến hành đặt mua quyền truy cập. Việc lựa chọn tài liệu điện tử cần chú ý những vấn đề sau: - Giấy phép, điều khoản và điều kiện sử dụng; - Giá cả của bản điện tử so với bản in (nếu có); - Quyền Sở hữu trí tuệ; - Tốc độ truy cập, truy cập đồng thời, …; - Hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn sử dụng. • Tài liệu nhận tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường. Trung tâm Thông tin - Thư viện hoan nghênh các cá nhân và tổ chức trong và ngoài trường tặng tài liệu cho Trung tâm. Khi tiếp nhận tài liệu phải được sự đồng ý của Hiệu Trưởng và phải lập thủ tục tiếp nhận đúng quy trình. Tuy nhiên Trung tâm Thông tin - Thư viện có quyền loại bỏ các tài liệu không có giá trị hoặc không còn giá trị đối với kho tài liệu.

V. Điều kiện thanh toán. - Trung tâm Thông tin - Thư Viện lập kế hoạch đề nghị bổ sung tài liệu theo trình tự trong công tác bổ sung tài liệu thường xuyên, định kỳ và đột xuất; trình Hiệu trưởng xin ý kiến chuẩn y; Phối hợp với các phòng chức năng liên quan để tiến hành bổ sung tài liệu đúng diện và phù hợp với nhu cầu của người dùng tin. Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện các thủ tục hợp đồng và thanh lý hợp đồng đúng quy trình theo “Qui chế chi tiêu nội bộ” của Trường Đại học Đồng Nai. - Trường hợp cán bộ - giảng viên có nhu cầu bổ sung tài liệu cho đơn vị (Khoa/Bộ môn), đề nghị xin ý kiến Ban Giám hiệu. Sau khi Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp nhận nhận tài liệu, các đơn vị (Khoa/Bộ môn), cá nhân tự làm thủ tục thanh toán trực tiếp với Phòng Kế Hoạch – Tài Chính.

Trung tâm Thông tin - Thư viện, các phòng chức năng liên quan và Khoa/ Bộ môn có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này.

[Quay lại]

THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN CHƯC SỞ NGOẠI VỤ
TUYỂN SINH 2021 ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
DANH MUC SÁCH, GIÁO TRÌNH CHUYÊN KHẢO CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO PHỤC VỤ TUYỂN SINH 2022
LUẬT THƯ VIỆN ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA 2020
CÙNG BẠN ĐOC SÁCH MÙA DỊCH
Trang : 1 2 3 4 5 6 [>] [>>]

LIÊN KẾT NHANH
CHỨC NĂNG TIÊU BIỂU
TRA CUU LIBOL

">
TRA CUU OPAC

">
     
  TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
ĐỊA CHỈ: SỐ 4 LÊ QUÝ ĐÔN- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
facebook: https://facebook.com/dnulib
  THƯ VIỆN SỐ
HTTP://ELIB.DNULIB.EDU.VN